Deutsch English

ChefvomRadweg - Movies

ChefvomRadweg Image movie

ChefvomRadweg.de Built for speed
 

Function BPX-Key V2 and V3

BPX-Key V2

Functionality BPX-Key V2

BPX-Key V3

Functionality BPX-Key V3
 

Installation BPX-Key V2 and V3 2014-17

BPX-Key V2

Installation Active-/Performance

BPX-Key V3

Installation Active-/Performance
 

ASA e-Speed Yamaha/BOSCH

ASA eSpeed Yamaha

ASA Yamaha Tuning english subtitle

ASA eSpeed BOSCH

Installation manual english subtitle
 

Special magnetic circuit BPX-Key V2

BPX-Key V2

Magnet assembly V2
 

BPX-Key Classic line 2011/13

BPX-Key V3 install

Installation Classic Line
 

Bunny Power V3 testing by Marky Air Berger . German

BPX-Key V3 Test

By Marky Air Berger
 

Installation Solder connector.english

CvR Solder connector

For light cable
ChefvomRadweg © 2023